AKCIJAFACEBOOKSERVISKONTAKT  
       
  NOVSKA 24
10 000 ZAGREB
TEL: 01/614-7400
 

     
VATROGASNA OPREMA
- osobna zaštita oprema
- tehnički alati WEBER RESCUE
- dišni aparati MSA SAFETY
- termalne kamere FLIR
- vatrogasne cijevi i armature
- vatrogasni aparati
- kemijska odijela
- detektori plinova

ZAŠTITNA OPREMA
- radna i zaštitna odjeća
- zaštitne rukavice
- zaštitne kacige
- zaštitne čizme i cipele

POLICIJSKA OPREMA
- osobna zaštita oprema
- termalne kamere
- uređaji za mjerenje brzine
- taktička oprema
- balistička oprema
- forenzička oprema


VOJNA OPREMA
 

Servis vatrogasnih aparata – MOBIAK S.A.

 

Temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), MI-STAR d.o.o., Novska ulica 24, 10 000 Zagreb, OIB: 44816778493, donosi i objavljuje:

UVJETE ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA SERVIS, ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI I FUNKCIONALNOSTI VATROGASNIH APARATA


OPĆI UVJETI


Članak 1.


MI-STAR d.o.o., kao zastupnik i uvoznik vatrogasnih aparata MOBIAK S.A., propisuje uvjete i izdaje ovlaštenja za servisiranje vatrogasnih aparata MOBIAK S.A.

Pravna osoba, fizička osoba – obrtnik ili stručna služba (serviser), koji želi ispitivati ispravnost i funkcionalnost prijenosnih i prijevoznih vatrogasnih aparata za gašenje požara MOBIAK S.A., ovlaštenom zastupniku MI-STAR d.o.o. podnosi zahtjev za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata.

Nakon zaprimljenog zahtjeva i ispunjenja svih uvjeta propisanih ovim dokumentom, MI-STAR d.o.o. će izdati podnosiocu (u daljnjem tekstu: serviseru) zahtjeva ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti vatrogasnih aparata MOBIAK S.A.

Ovlaštenje se izdaje na određeni rok od 5 godina. Ovlašteni servisi za ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti prijenosnih i prijevoznih vatrogasnih aparata trebaju imati:

Odgovarajući prostor
Tehničku opremu
Stručne osobe za servisiranje
Katalog originalnih rezervnih dijelova
Upute za servisiranje


UVJETI ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA


Članak 2.


Prostor

Prostor za rad:

Treba imati Rješenje o ispunjenju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti od nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti
Treba imati osiguran odgovarajući prostor za rad
U sklopu radnog prostora treba imati odgovarajući skladišni prostor za prah i prostor za skladištenje otpadnog praha te radionicu


Članak 3.


Oprema

Minimalna oprema:

Alat opće namjene (ključevi, kliješta, škripac…) po količini i vrsti prilagođen predviđenom opsegu rada
Komplet specijalnog alata za vatrogasne aparate MOBIAK S.A.ili zamjenskog alata koji odgovara navedenim vatrogasnim aparatima MOBIAK S.A.
Kliješta za plombiranje s identifikacijskom oznakom
Moment ključ s potrebnim nastavcima za pritezanje
Vaga za kontrolu bočica razreda točnosti III, s podjelom 1 gram
Vaga za kontrolu mase punjenja i mase prijenosnih aparata razreda točnosti III, s podjelom 10 grama
Vaga za kontrolu mase punjenja prijevoznih aparata razreda točnosti III, s podjelom 100 grama
Pumpa za pretakanje CO2 s opremom za punjenje aparata i napravom za punjenje bočica
Pumpa, priključci i naprave za hidrauličko ispitivanje pojedinih tipova i vrsta aparata
Naprava za ispitivanje i regulaciju sigurnosnih ventila
Uređaj za pražnjenje i punjenje aparata prahom
Uređaj za punjenje i stavljanje pod tlak aparata pod stalnim pritiskom
Vlagomjer
Set žigova s oznakama od 0 do 9
Oprema mora biti ispravna i u skladu sa zakonskim propisima, vage i moment ključevi moraju imati važeću potvrdu o umjeravanju (od ovlaštene ustanove).

Članak 4.


Pokretni servis

Osim stacionarnog servisa, serviser može imati i pokretni servis.

Posebni uvjeti za pokretni servis su:

Kombi-vozilo preuređeno u servisno vozilo s važećom potvrdom o ispitivanju nakon preuređenja
Izvod instalacije struje 220 V
Vage za vaganje bočica i aparata pod stalnim tlakom
Uređaj za punjenje aparata dušikom pod stalnim tlakom
Radni stol sa škripcem i osnovnim alatom
Moment ključ
Kliješta za plombiranje
Oprema mora biti ispravna i u skladu sa zakonskim propisima, vage i moment ključevi moraju imati važeću potvrdu o umjeravanju (od ovlaštene ustanove).

Članak 5.


Stručne osobe za servisiranje

Ovlašteni servis za servisiranje vatrogasnih aparata MOBIAK S.A. mora imati u radnom ili ugovornom odnosu najmanje jednu stručnu osobu.

Stručne osobe za servisiranje vatrogasnih aparata su:

Osobe koje u trenutku donošenja ovih uvjeta posjeduju valjani stručni ispit ovlaštene ustanove
Osobe koje redovito polaze dodatna osposobljavanja propisana Zakonom


Članak 6.


Rezervni dijelovi

Prilikom servisiranja, serviseri obvezni su koristiti originalne rezervne dijelove vatrogasnih aparata MOBIAK S.A., sukladno katalogu proizvođača.

Članak 7.


Upute za servisiranje

Serviseri su dužni servis provoditi po propisanim procedurama iz Uputa za servisiranje vatrogasnih aparata MOBIAK S.A.

Članak 8.


Službeni način komunikacije

Službeni način komunikacije između uvoznika vatrogasnih aparata MI-STAR d.o.o. i servisera vrši se putem elektroničke pošte. Serviseri su dužni svu komunikaciju, koja uključuje zahtjeve za ponudom, narudžbe vatrogasnih aparata i originalnih rezervnih dijelova, primjedbe i druge opće zahtjeve za dokumentacijom slati isključivo na e-mail mistar@mistar.hr

NADZOR


Članak 9.


MI-STAR d.o.o. ili MOBIAK S.A. će provoditi nadzor, u slučaju ne pridržavanja odredbi ovih uvjeta servisiranja, na temelju analize, nadzora MI-STAR d.o.o. i/ili prigovora korisnika usluga ovlaštenih servisera, oduzeti će se ovlaštenje za servis i održavanje vatrogasnih aparata.

Najmanje jednom u dvije godine MI-STAR d.o.o. ili proizvođač MOBIAK S.A. će provesti kod ovlaštenog servisera nadzor servisnog prostora i/ili vozila za pokretni servis, tehničke ispravnosti opreme i kontrole izvršenih radnji pri servisiranju određenih aparata sukladno čl. 13. Pravilnika o vatrogasnim aparatima.

Članak 10.


U slučaju da se pravna osoba, fizička osoba – obrtnik ili stručna služba ne pridržava uvjeta pojedinih točaka ili uvjeta u cjelini, MI-STAR d.o.o. ili MOBIAK S.A. će sastaviti zapisnik o nesukladnosti i dati rok za ispravak nesukladnosti ne kraći od 30 dana od dana pismene dostave obavijesti o nesukladnosti. Ukoliko se nakon roka ne isprave nesukladnosti MI-STAR d.o.o. ili MOBIAK S.A. oduzeti će ovlaštenje za servis i održavanje vatrogasnih aparata.

USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA (NN 92/10)


Članak 11.


Svi serviseri, koji imaju ovlaštenje po starim zakonskim odredbama, dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) od 01.10.2011.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na web stranici MI-STAR d.o.o. www.mistar.hr

U Zagrebu, dana 01.10.2019.

Za MI-STAR d.o.o.,
Novska ulica 24,
10 000 Zagreb

Mario Starčić, direktor